Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Kandidaatstelling Mr. C. Th. F. Thurkow prijs

 

Stichting Het Kronendak, gevestigd te Wageningen sedert 1989, is een onafhankelijke instelling van algemeen nut, gericht op het dak dat de kronen van regenwoudbomen en daarmee samenlevende planten en dieren vormen. De stichting wil dit kronendak op ecologisch, economisch, en sociaal-cultureel vlak bekend maken en beter doen beheren, door onderzoek, toegepaste kennis, voorlichting en educatie te steunen.

In dit kader heeft de stichting een prijs ingesteld voor natuurlijke personen, die met een voortreffelijke prestatie bijdroegen aan het bereiken van dit doel. De prijs is vernoemd naar mede-oprichter en erevoorzitter van de stichting, Mr. C.Th.F. Thurkow (1921-2003). Zij bestaat uit een gedenkbord en een vrij te besteden geldbedrag van € 1.000,= (één duizend Euro).

De Thurkowprijs eert een uitmuntende prestatie, verricht in vrijheid en toewijding aan de zaak van onderzoek aan, voorlichting over of verantwoord gebruik van het kronendak van tropisch regenwoud. Het medium speelt geen rol, maar de uitdrukking moet blijvend en materieel zijn, bijv. drukwerk, auditieve of visuele media, verf, steen, of levende materie, niet vluchtig als een gerecht of redevoering. De prestatie bevordert het wetenschappelijk inzicht of is er niet in strijd mee. Zij is vernieuwend, vrij en individueel, niet collectief of verplicht ondergeschikt aan plannen van anderen.

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs wordt iedere 5 jaar uitgereikt. 

 

 

 

Iemand kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen.
Het dossier moet minstens bevatten: 

  • een aanbiedingsbrief met de redenen van kandidering,
  • een curriculum vitae en
  • specifiek werkstuk van de kandidaat.

 

 

Een lijst van andere werkstukken zoals publicaties, films, kunstwerken of internet-communicaties mag zo nodig worden toegevoegd.

Inzendingen dienen te worden verzonden aan de Stichting Het Kronendak, Christinalaan 4, 7251 AX Vorden, met vermelding van Thurkowprijs op de omslag.

 


Persoonlijke gegevens komen slechts ter kennis van het bestuur en de jury. Zodra de jury klaar is worden deze vernietigd, tenzij inzenders door bijsluiting van een voldoende gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde enveloppe of doos aangeven deze gegevens terug te willen krijgen. Ingezonden werkstukken blijven eigendom van de stichting als niet van te voren gevraagd wordt ze terug te zenden via een gefrankeerde emballage met adres.

 

 

Noot: Aan bovenstaande tekst kan geen enkel recht worden ontleend en is op geen enkele wijze voor de Stichting Het Kronendak als bindend te interpreteren.